Nisan Salavât-ı Şerife hatmi (duası)


Elhamdülillahi rabbil alemiyn.Vessalatü vesselamü ala rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.
Vafü anna vağfirlena verhamna ente Mevlana ve ente erhamürrahımin.
Vafü anna vağfirlena verhamna ente Mevlana ve ente ekramül ekramin.
Vafü anna vağfirlena verhamna ente mevlana ente erhamürrahımin.

Ey kainatın yegane haliki ve müstegıllen alemlerin tek maliki zat ı ehadiyyetini cenabı ahmediyyeye feth ederek orada (men raanii fegad rael hak fermanı) buyuran yüce allahım.
Kulluk sahifelerimiz, amel defterlerimiz günahlarımızla leke dar olmuş, zati ecelli alaya kaldıracak el, samedaniyye-i Rabbaniyyene bakacak gönül ve rahmeti ilahiyyene niyaz edecek dil kalmamış, senin Gaffar, Settar, Rahman ve Rahim olan sıfatı Celilelerini ittihaz ederek, derya-i uluhiyyetinde medet, merhamet umarız
bize lütfünle muamele eyle ya Rabbi.

Ya Rabbelalemin!
İşte günahkâr ellerimizi açarak, senin huzur-i maneviyyene geldik. Bizleri rahmet ve mağfiret kapından eli boş çevirme. Yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, Ya Rabbi !

İlahi ya rabbel alemin !
Bizleri alemi ervahta estaizü billah “elestü birabbiküm” hitabı celilene muhatap tutarak İslam olarak yarattın. İhsan etmiş olduğun İslam nimetineden ilel ebed bizleri ayırma yarabbi.!

Ey istediğini istediğine veren, istediği zaman alma kudretinin sahibi olan yüce Allahım! işte günahkar ellerimizi açarak, huzuru ilahiyyene geldik. Bizim günahlarımızı “ve inneke leale hulugın azim” rutbesinin sahibi olan habibin Hazreti Muhammed (s.a.v) için, geceleri göz yaşı döken aşıklar hakkı için, cümlemizin günahlarını affı mağfiret eyleyip, mağfirun zümresine ilhak eyle yarabbi !

Allah'ım Biz senin indi mâneviyenden bir rahmet istiyoruz, Ki, o rahmet sebebiyle kalplerimize hidayet ver. O rahmetle dağınıklığımızı toparla,
Onunla tefrikamızı birleştir. O rahmetle hastalarımıza şifa ihsan eyle
O rahmetle amellerimizi riya ve sümadan tezkiye et, temizle,
O rahmetle feyiz yoluyla kalplerimizin rüşte ermesini ilham eyle.
Ey İnsanları toplayan Allah'ım Ümmeti Muhammedi hidayet nurun üzere cem eyle topla, Ey İnsanları toplayan! Ümmeti Muhammed'in evlâdını hidayet nuruna topla Ya Rabbi !

Yâ Rabbi!
Şu okunan Salavât-ı Şerifelerdenden, hâsıl olan sevabı evvelen bizzât, Hace-i kainât, hulasa-i mevcudat nûr-ul mevcüdât, hakkında, (Levlâke levlâke lemâ halaktü’l-eflâk) şanında ise, Esteıyzü billâh, (Ve mâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn) buyurulan ve el an Medine-i Münevvere’de hayat-i maneviyye ile hayy olan, dertlerimizin dermanı, gönüllerimizin sultanı, başımızın baş tâcı, Sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin mübarek, muttahher, aziz, lâtif, pâk, ruh-i şeriflerine, hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi!

Hâsıl olan sevabı enbiya u mürselin Ehl-i Beyt-i Rasûlillah, Ashab-ı Rasûlillah, tâbiîn, tebe-i tâbiîn, eimme-i müctehidîn, müfessirîn, muhaddisîn, ulema-i âmilîn, suleha-i salihîn ve Silsile-i Sâdât-ı Kiramımızın ruhlarına, ve Hazreti Üstazımızın, pîranımızın ruhlarının makamlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi!

Yine bundan hasıl olan sevabı, ruhlarımızın makamına, babalarımızın, annelerimizin ve akraba-i taallukatımızın ruhlarına vasıl eyle. Ve bilhassa ümmet-i Muhammed'in hidayetine ve ümmeti Muhammed'in evlâdının hidâyetine vesile kıl! Müminlerin sıkıntılarının kalkmasına nimet-i islamin inkisafina, hidayetden nasibi olanlarin Ankari bir zaman içinde hidayetine vesile eyle yarabbi!

Ey merhametlilerin en merhametlisi!
Bizi mağfiret buyur bize rahmet eyle ve bizi rahmetin ve mağfiretin ve fazlı kereminle onlarla beraber haşreyle.Muhakkak sen her şeye kadirsin.
Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan rabbim! Ey bütün belâları def‘ eden rabbim!
Ey her duâya icâbet eden rabbim!
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Rabbim! Gaffar, Settar, Rahman ve Rahim merhametinle duâlarımızı kabul eyle! Son nefes ve son nefes dahil İman-ı Kamilden ayırma. Amin Amin Amin

Sübhâne rabbike rabbi'l-izzeti amma yasifûn ve selâm ün ale'l-mürselin ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-Alemin, EL FATİHA

amin.amin. amin. binlerce amin. :'( yüreğine sağlık üçharfbeşnokta kardeşim...


amin.amin. amin. binlerce amin. :'( yüreğine sağlık üçharfbeşnokta kardeşim...


amin.amin. amin. binlerce amin. :'( yüreğine sağlık üçharfbeşnokta kardeşim...


Hatimler