Gelin amin diyelim!Allah'ım sana devamlı ve büyüklüğüne lâyık bir hamdle hamd olsun. Resûlullah efendimize, Ehl-i beytine, Eshâbına, O'nun yardımcılarına hayır duâlar olsun. Yâ Rabbî! Yerde ve gökte sana itâat edenlere merhamet eyle. Ey kerîm olan Allah'ım! Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle eğriliklerimizi düzelt. Kötülüklerimizi iyiliğe çevir.

Ey dilediğini yok ve dilediğini var eden Allah'ım! Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Râzı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster, beğendiklerini sevdir. Bizlere râzı olduğun işleri yapmayı nasîb eyle. Vefâtımıza kadar bu hâlimizi devamlı eyle. İrâdelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslâh eyle. Azalarımızı bu işlere yönelt. Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle.

Yâ Rabbî! Bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasîb ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma hâlini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı ömrümüzün sonuna kadar nasîb eyle. Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsân, sana yakınlık ve sevinç eyle; pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize neşe ve sevinç ile girmek nasîb eyle. Kabirlerimizi Cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin eyle. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle.

Ey yarattıklarını, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım! Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. Bizi O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed aleyhisselâmın yanında bulunanların arasına kat. Allah'ım! Hesabımızı kolay eyle. Lütfunla kereminle muâmele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sıratı çabuk geçenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennem ‘in sesini bize işittirme. Cehennem ‘den ve Cehenneme yaklaştıracak işlerden ve sözlerden kurtar. Lütuf ve kereminle bizi Cennet'te kendilerine ihsanda bulunduğun peygamberler, sıddıklar, şehitler ve Salihler ile beraber eyle.

Yâ Rabbî! Cennet'te bizi, babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir hâlde beraber bulundur. Dünyada iken bizimle yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Dilediklerinden fazlasını ver. Dünyadan imanla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muâmele eyle. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabul eyle. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et. Hastalarına şifa ver. Bize ve onlara hakiki tövbe etmeyi nasîb et. Çünkü sen, çok ihsân sâhibisin ve her şeye kâdirsin.

Yâ Rabbi! Senin yolunda cihat edenlere yardım eyle. Hem idareciyi hem de idare edileni ıslah eyle. Müslümanların işlerini üzerine alanlara, Müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasip et. Yâ Rabbi! Sözlerimi birleştir. Bizden fitneyi gider. Belâlardan kurtar. Bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir.Yâ Rabbî! Bizi aziz kıl, zelîl kılma. Bizi, senin rızâna götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir. Bu ancak senin yardımınla olur.

Yâ Rabbî! Bize, senden korkmayı, sana tâzim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin mârifet ve nîmetlerini bize ihsân et ve bunları devamlı eyle.Yâ Rabbî! Bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza, sıhhat ve âfiyet ihsân eyle. Bu âfiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver.Ya ilahel alemin İlk yarattığın nur efendimizin nuruydu. Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden Ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd ü senalar olsun ya rabbi!

Ey yerlerın göklerin canlı cansız bildiğimiz bilmediğimiz bütün yaratılmışların sahibi, kulunu hesapsız rızıklandıran Rabbim .Bizi rahmetinle rızıklandır, daralmış gönüllerimizi genişlet, bizlere salih amel, amelde muhabbet ver. Bizi günahlarımızdan dolayı cezalandırma, günahlarımıza karsı bizlere nasuh tövbesi nasip et. Çektiğimiz sıkıntılarımızı günahlarımıza keffaret et. Bizlere kapından başka kapı aratma, yüce huzuruna boynumuz bükük mahcup utanmış bir yüzle el açtık, yüzüm yok Rabbim sen celali zatı hakkı için sevgilim dediğin Muhammed Mustafa s.a.v.'in aşkına ,dostum dediklerin hatırına bizleri affet dualarımızı temiz ağızlardan kabul et. Amin.
Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allah’ım! Mahlûkatın adedince, Zatının rızası, Arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed ve Onun ehli ve ashabı üzerine salât ü selamla bir kere daha yâd ederek ilahi huzurda el açıp yakarıyoruz.

Ey yapılan dualara cevap veren Allah’ım. Sana itaat edilir Sen karşılığını verirsin; Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin, Darda kalanlara icabet edersin, zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!

Allah’ım acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Ya Rabbi! Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir!

Allah’ım Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet, lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları övünme vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi! Allah’ım cümlemize vicdan genişliği lütfet ve bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!
Ey yüceler yücesi olan Allah’ım Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle. Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir.

Allâh'ım! Efendimiz Hz. Muhammed (sav)in Sen'den istediği her türlü hayrı Sen'den istiyor, yine Peygamber Efendimizin sana sığındığı her türlü şerden de sana sığınıyoruz.

Yâ Erhamerrâhimîn ve Yâ Ekremelekremîn! Bizim, anne-baba ve ecdadımızın bize rehberlik ve kılavuzluk yapan büyüklerimizin, bir harf bile olsa kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın, sevdiklerimizin, içinde yaşadığımız beldedeki insanların, milletimizin fertlerinin, kadın-erkek inanan bütün arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin üzerimizde hakkı bulunan kimselerin ve bütün ümmet-i Muhammedin günahlarını bağışla! Ya Rabbi!

Ya Rabbi, riyadan, nifaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!

Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun işler yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tövbeyi nasip eyle.

Ya Rabbi, kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak amellerin sevgisini nasip eyle! İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır, ihlaslılardan olmamızı nasip eyle, bizi cömert kullarından eyle. Ana babamıza ve evlatlarımıza ve akraba ve ahbabımıza ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler ve güzel huy, akl-ı selim ve sıhhat ve afiyet ve hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi! Ey çaresizler çaresi! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ihtiyacımız çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunların kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalplerimizi iman ile doyur. Sen bizlere çıkar yol lütfeyle ya rabbi!

Ya rab! Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi kavrayışımızın darlığıyla baş başa bırakma; akıllarımızı hata ve sürçmelerden, nefislerimizi isteklerin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından uzak eyle. Bizleri, ilimde kibir ve gururdan, ibadette riya ve gafletten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür gaflet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi... Allah’ım! Duamızın sonunda Sana olan minnet ve şükran hislerimizi bir kere daha tekrarlıyor, Resûl-ü zîşânı, âlini, ashabını bir kez daha salavatlarla anıyor ve dualarımızı kabul buyurmanı talep ediyoruz. Ne olur, bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi! amin ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi Rabbil-alemin.Allah'ım sana devamlı ve büyüklüğüne lâyık bir hamdle hamd olsun. Resûlullah efendimize, Ehl-i beytine, Eshâbına, O'nun yardımcılarına hayır duâlar olsun. Yâ Rabbî! Yerde ve gökte sana itâat edenlere merhamet eyle. Ey kerîm olan Allah'ım! Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle eğriliklerimizi düzelt. Kötülüklerimizi iyiliğe çevir.

Ey dilediğini yok ve dilediğini var eden Allah'ım! Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Râzı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster, beğendiklerini sevdir. Bizlere râzı olduğun işleri yapmayı nasîb eyle. Vefâtımıza kadar bu hâlimizi devamlı eyle. İrâdelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslâh eyle. Azalarımızı bu işlere yönelt. Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle.

Yâ Rabbî! Bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasîb ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma hâlini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı ömrümüzün sonuna kadar nasîb eyle. Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsân, sana yakınlık ve sevinç eyle; pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize neşe ve sevinç ile girmek nasîb eyle. Kabirlerimizi Cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin eyle. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle.

Ey yarattıklarını, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım! Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. Bizi O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed aleyhisselâmın yanında bulunanların arasına kat. Allah'ım! Hesabımızı kolay eyle. Lütfunla kereminle muâmele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sıratı çabuk geçenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennem ‘in sesini bize işittirme. Cehennem ‘den ve Cehenneme yaklaştıracak işlerden ve sözlerden kurtar. Lütuf ve kereminle bizi Cennet'te kendilerine ihsanda bulunduğun peygamberler, sıddıklar, şehitler ve Salihler ile beraber eyle.

Yâ Rabbî! Cennet'te bizi, babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir hâlde beraber bulundur. Dünyada iken bizimle yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Dilediklerinden fazlasını ver. Dünyadan imanla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muâmele eyle. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabul eyle. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et. Hastalarına şifa ver. Bize ve onlara hakiki tövbe etmeyi nasîb et. Çünkü sen, çok ihsân sâhibisin ve her şeye kâdirsin.

Yâ Rabbi! Senin yolunda cihat edenlere yardım eyle. Hem idareciyi hem de idare edileni ıslah eyle. Müslümanların işlerini üzerine alanlara, Müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasip et. Yâ Rabbi! Sözlerimi birleştir. Bizden fitneyi gider. Belâlardan kurtar. Bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir.Yâ Rabbî! Bizi aziz kıl, zelîl kılma. Bizi, senin rızâna götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir. Bu ancak senin yardımınla olur.

Yâ Rabbî! Bize, senden korkmayı, sana tâzim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin mârifet ve nîmetlerini bize ihsân et ve bunları devamlı eyle.Yâ Rabbî! Bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza, sıhhat ve âfiyet ihsân eyle. Bu âfiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver.Ya ilahel alemin İlk yarattığın nur efendimizin nuruydu. Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden Ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd ü senalar olsun ya rabbi!

Ey yerlerın göklerin canlı cansız bildiğimiz bilmediğimiz bütün yaratılmışların sahibi, kulunu hesapsız rızıklandıran Rabbim .Bizi rahmetinle rızıklandır, daralmış gönüllerimizi genişlet, bizlere salih amel, amelde muhabbet ver. Bizi günahlarımızdan dolayı cezalandırma, günahlarımıza karsı bizlere nasuh tövbesi nasip et. Çektiğimiz sıkıntılarımızı günahlarımıza keffaret et. Bizlere kapından başka kapı aratma, yüce huzuruna boynumuz bükük mahcup utanmış bir yüzle el açtık, yüzüm yok Rabbim sen celali zatı hakkı için sevgilim dediğin Muhammed Mustafa s.a.v.'in aşkına ,dostum dediklerin hatırına bizleri affet dualarımızı temiz ağızlardan kabul et. Amin.
Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allah’ım! Mahlûkatın adedince, Zatının rızası, Arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed ve Onun ehli ve ashabı üzerine salât ü selamla bir kere daha yâd ederek ilahi huzurda el açıp yakarıyoruz.

Ey yapılan dualara cevap veren Allah’ım. Sana itaat edilir Sen karşılığını verirsin; Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin, Darda kalanlara icabet edersin, zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!

Allah’ım acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Ya Rabbi! Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir!

Allah’ım Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet, lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları övünme vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi! Allah’ım cümlemize vicdan genişliği lütfet ve bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!
Ey yüceler yücesi olan Allah’ım Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle. Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir.

Allâh'ım! Efendimiz Hz. Muhammed (sav)in Sen'den istediği her türlü hayrı Sen'den istiyor, yine Peygamber Efendimizin sana sığındığı her türlü şerden de sana sığınıyoruz.

Yâ Erhamerrâhimîn ve Yâ Ekremelekremîn! Bizim, anne-baba ve ecdadımızın bize rehberlik ve kılavuzluk yapan büyüklerimizin, bir harf bile olsa kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın, sevdiklerimizin, içinde yaşadığımız beldedeki insanların, milletimizin fertlerinin, kadın-erkek inanan bütün arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin üzerimizde hakkı bulunan kimselerin ve bütün ümmet-i Muhammedin günahlarını bağışla! Ya Rabbi!

Ya Rabbi, riyadan, nifaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!

Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun işler yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tövbeyi nasip eyle.

Ya Rabbi, kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak amellerin sevgisini nasip eyle! İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır, ihlaslılardan olmamızı nasip eyle, bizi cömert kullarından eyle. Ana babamıza ve evlatlarımıza ve akraba ve ahbabımıza ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler ve güzel huy, akl-ı selim ve sıhhat ve afiyet ve hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi! Ey çaresizler çaresi! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ihtiyacımız çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunların kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalplerimizi iman ile doyur. Sen bizlere çıkar yol lütfeyle ya rabbi!

Ya rab! Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi kavrayışımızın darlığıyla baş başa bırakma; akıllarımızı hata ve sürçmelerden, nefislerimizi isteklerin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından uzak eyle. Bizleri, ilimde kibir ve gururdan, ibadette riya ve gafletten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür gaflet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi... Allah’ım! Duamızın sonunda Sana olan minnet ve şükran hislerimizi bir kere daha tekrarlıyor, Resûl-ü zîşânı, âlini, ashabını bir kez daha salavatlarla anıyor ve dualarımızı kabul buyurmanı talep ediyoruz. Ne olur, bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi! amin ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi Rabbil-alemin.

AMİN
AMİN
AMİN

Paylaşım için teşekkürler

Yüce Rabbim bütün dualarımızı kabul etsin inşallah amin teşekkürler

Amin ............

Âmin, ecmain.
Allah (c.c.) razı olsun.
Allah'ım sana devamlı ve büyüklüğüne lâyık bir hamdle hamd olsun. Resûlullah efendimize, Ehl-i beytine, Eshâbına, O'nun yardımcılarına hayır duâlar olsun.

Ey İhsanı bol Allah’ım, Sana hamd ederim. Ey yegâne Rabbim. Senin önünde eğilirim. Yücesin; kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana uğratırsın.

Ey Yaradanım! Sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan kime sığınırım. Kimden medet beklerim. Bana, başka kim şefaatçi olur.

Ya Rabbi halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun. Gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma, gönlümdeki aşk ateşini yandır, beni muhabbetinle kandır, muhabbetinle doldur. Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına boğ. Azabından esirge.
Allah’ım dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur.
Dayanamam Mevlâ’m! Ne olur Sensiz bırakma beni! Biliyorum ki, ne yaparsam yapayım, cemalini hak edecek bir sermaye biriktiremem. Seni hak edecek gücüm yok benim. Seni hak edecek amelim yok. Hiçbir şeyim yok ey en Güzel!
Yarabbi, Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak istiyorum. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa kötüleri kim bağışlayacak. Belki iyilerden değilim ama senden ümit kesenlerden de değilim. Günahım büyük ama senin affın ondan daha büyük. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişemde şudur. Ya beni kapından kovarsan nereye giderim? Senin şu aciz kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme.

Ey Muhammed Mustafa’yı gönderen Rabbim!
Bizi imandan Kur’an ‘ dan İslam’dan ayırma ! Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım, Beni mahrum etme ya Rabb...amin..

Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük ALLAH’IM! Mahlukatın adedince, zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerin adetince Hz.Muhammed (sav ) ve Onun ehli ve ashabı üzerine salat eyle. Çaresizlerin yegane çaresi Sensin deyip sana yalvarıyor, halimizi Sana arz ediyoruz. Celalinden cemaline, kahrından lütfuna sığınıyoruz. Bizim rabbimiz sensin. Sen, bizleri semavi ve dünyevi belaların eline teslim etmeyecek kadar merhametlisin, bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza buyur.!

ALLAH’IM! Senin af ve mağfiretinin dairesi, bizi belalardan uzak tutacak kadar geniştir. Bize rahmetinle muamele buyur ALLAH’IM! Gazabından bizi emin kıl rabbim.
ALLAH’IM! Senden dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve dünyevi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz.
ALLAH’IM! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz sen merhametlilerin en merhametlisisin.
ALLAH’IM! Kalb katılığından ,gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, günahtan, nankörlükten, riyadan, sadece sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme ALLAH’IM!
ALLAH’IM! Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, yaşarmayan gözden ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırız. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden sen bizleri koru ALLAH’IM!
ALLAH’IM! İhsan buyurduğun nimetlerini geri almandan, azabının ansızın gelip çatmasından, gazabına sebep olacak şeylerden sana sığınırız.
Bizlere yol göster ALLAH’IM! ALLAH’IM! Sana itaat edilir, sen karşılığını verirsin; sana isyan edilir, sen bağışlar ve af edersin, darda kalanlara icabet eder, zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırıp, hastalara şifa dertlilere deva verir, günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ALLAH’IM! amin...

Ey yardımı her zaman en güzel surette imdada yetişen ve Onun yardım ettiğine hiç kimse galip gelemeyen, Ey bütün hayır kapılarını açan, bütün varlıkların ayrı ayrı suretlerini en güzel şekilde yaratan ve her hayır ve bereket ve fetih ve başarı Onun en güzel mertebedeki rahmetinin tecellisiyle meydana gelen , Ey kendisini zikredenlere rahmetinin en güzel cilveleriyle cevap veren ve gayb âlemlerinin en hayırlı meclislerinde onları anmakla şereflendiren , Ey hamd edenlerin hamdlerini en hayırlı surette mükafatlandıran, Ey hadsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları umulmadık yerlerden zamanında yetiştirip yüz binlerce mahlûkatın her birine, ona lâyık ve onu memnun edecek bir surette ve en güzel şekilde veren ,Ey her şeyi en güzel mertebede düzenleyip hüküm veren ,Ey ihsanından daha büyük bir ihsan olmayan ,Sen eksiklikten ve ortaktan uzak ve mukaddessin. Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. El-aman el-aman! Bizi azap ateşinden ve Cehennemden kurtar.

ALLAH’IM! Enkaz altında kalarak, yukarıdan aşağıya yuvarlanarak, suda boğularak ve yanarak ölmekten sana sığınırız. Sen ölümlerin en güzeliyle bizi huzuruna al ALLAH’IM! Ölümümüzü her türlü şerden kurtulup rahata erme vesilesi yap ya RABBİ! ALLAH’IM! Bizleri , seni çok zikreden, sana çok şükreden, senden çok korkan, sana çok itaat eden, sana karşı saygıyla dopdolu olan, samimi olarak dua edip yalvaran ve durmadan sana yönelen kullarından eyle!

ALLAH’IM! Acizlikten, üzüntüden, tasa ve kederden, korkaklıktan, başımıza gelenlerden, dolayı başkalarının sevinmesinden, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizi kötülüklerin ve kötülerin şerrinden emin eyle. ALLAH’IM! Bizleri verdiğin nimetlerin bereketinden mahrum etme. Vermediğin şeylerle de imtihan etme. ALLAH’IM! Senden bizi sevmeni, senin sevdiklerinin sevgisini, bizi senin sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini, tertemiz bir hayatı, dosdoğru bir ölümü, huzurunda bizi rezil etmeyen, ayıpların sayılıp dökülmediği şekilde hesabımızın görülmesini istiyoruz.

ALLAH’IM! Nimetlerini artır, eksiltme; bizi yücelt, hor ve hakir eyleme, bize lütuflarda bulun, mahrum etme, bizden razı ol. Ey merhametlilerin en merhametlisi!!! AMİN. AMİN. AMİN.

Amiiin inşallah...ALLAH’IM! Acizlikten, üzüntüden, tasa ve kederden, korkaklıktan, başımıza gelenlerden, dolayı başkalarının sevinmesinden, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizi kötülüklerin ve kötülerin şerrinden emin eyle. ALLAH’IM! Bizleri verdiğin nimetlerin bereketinden mahrum etme. Vermediğin şeylerle de imtihan etme.

ALLAH’IM! Nimetlerini artır, eksiltme; bizi yücelt, hor ve hakir eyleme, bize lütuflarda bulun, mahrum etme, bizden razı ol. Ey merhametlilerin en merhametlisi!!! AMİN. AMİN. AMİN.


Amin Aminn Aminnn...

Teşekkür ederim hepside çok güzel dualar Serhendi kardeşim, ALLAH (C.C) Razı olsun...
Allah’ım sen adı anılmaya en layık olansın. İbadet edilmeğe ancak sen layıksın. Sensin, yardım istenilenlerin en çok yardım edeni, güç ve saltanat sahiplerinin en şefkatlisi, kapısında bir şeyler dilenilenlerin en cömerdi ve verenlerin en eli açığı, sensin her şeyin sahibi ve hakimi.

Senin ortağın yoktur. Sensin eşi ve benzeri olmayan yegane varlık. Senden başka her şey yok olmaya mahkûmdur.
Kalpler sana akar, gizli senin yanında açıktır. Helal, senin helal kıldığın, haram da senin haram kıldığındır. Din, senin ilan buyurduğun, emir senin hükmettiğin, mahluk, senin mahlukun; kul, senin kulundur.

Sen, çok merhametli ve çok acıyan Allah’sın. Göklerin ve yerin onunla parıldadığı yüzünün nuru hürmetine ve senden isteyen kulların hürmetine, senden beni şu sabah ve şu akşam affetmeni ve kudretinle ateşten korumanı diliyorum.

Allah’ım, nebin Hz. Muhammed’in ( sav.) Senden istediği her hayrı Senden istiyor, yine nebin Hz. Muhammed’in ( sav.) Sana sığındığı her şerden de Sana sığınıyorum.

Allah’ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim, yüzümü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, sırtımı Sana dayadım. Senden başka sığınak, Senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettim. Allah’ım, benimle günahlarımın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır. Allah’ım, beni hatalardan, günahlardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah’ım, beni göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsimle baş başa bırakma.

Allah’ım, Senden bildiğim, bilmediğim şu anda lütfedilen, ileride lütfedilecek bütün hayırları istiyorum. Allah’ım bildiğim, bilmediğim şu anda gelip çatan, ileride başa gelecek olan bütün şerlerden Sana sığınıyorum.

Allah’ım Senden saptırıcı bir fitneye uğramaksızın, kazaya rıza, ölümden sonra rahat bir hayat, senin güzelliğine bakma lezzeti ve Sana kavuşma şevki istiyorum. Zulmetmekten ya da zulme uğramaktan, düşmanlık etmekten veya düşmanlığa maruz kalmaktan, hata işlemekten veya bağışlanmayacak bir günaha girmekten Sana sığınırım.

Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan Sana sığınırım.

Allah’ım, Senden işimde kararlılık diliyorum, doğru yolda azim istiyorum. Senden nimetine şükretmeyi ve Sana güzelce ibadet etmeyi istiyorum. Ve sadık bir dil, doğru bir kalp istiyorum. Bildiğin şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum. Bildiğin şeylerin hayrını Senden istiyor ve bildiğin şeylerden Sana istiğfar ediyorum.

Allah’ım, Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi ve fakirleri sevmeyi, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni ve insanların fitnesini murad buyurduğunda, fitnelere uğramadan beni vefat ettirmeni dilerim. Senden Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve Senin sevgine beni yaklaştıracak amellerin sevgisini dilerim.

Allah’ım, Senden hayrın başını ve sonunu, en kapsamlı olanlarını, evvelini ve ahirini, açığını ve gizlisini ve cennette en yüksek dereceleri istiyorum. Allah’ım, Senden hidayet, takva ve gönül zenginliği dilerim.

Allah’ım, benim kalbimi nur eyle. Kulağımı nur eyle. Gözümü nur eyle. Sağımı nur eyle. Solumu nur eyle. Önümü nur eyle. Arkamı nur eyle. Üstümü nur eyle. Altımı nur eyle. Beni nur eyle. Etimi, kanımı, sinirimi, saçımı, derimi, kemiğimi nur eyle. Beni bütünüyle nur eyle, Ya Rab.

Allah’ım, bütün işlerimizde sonucunu güzel yap, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizleri koru. Allah’ım, işlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden Sana sığınırım. Allah’ım, Senden imanda sıhhat, güzel ahlâkla bezenmiş iman, arkasından kurtuluş gelecek bir başarı, katından rahmet ve afiyet ve mağfiret ve rıza istiyorum.

Allah’ım, Senin ismine malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek eyle ki, ertelediğinin acelesini, acele ettiğinin de gecikmesini istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle, teslimini sağla.

Allah’ım, Senden Seninle emin olan, Seninle karşılaşacağına inanan, kazana rıza ve ihsanına kanâât eden bir nefis istiyorum. Allah’ım, imanı bize sevdir ve kalplerimizi de düzelt; küfrü, günahı ve isyanı bize çirkin göster; bizleri olgunluğa erenlerden eyle.

Allah’ım, kalp katılığından, gafletten, fakirlikten, aşağılanmaktan ve miskinlikten Sana sığınırım; fakirlikten, küfürden, günahtan, muhalefet edip düşmanlık çıkarmaktan, başkaları duysun ve görsün diye bir şey yapmaktan Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, körlükten ve kötü hastalıklardan Sana sığınırım.

Allah’ım, nefsime takva nasip eyle ve onu temizle, Sen (onu) temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen onun velisi ve mevlasısın.

Allah’ım, nimetinin yok olmasından, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve gazabına sebep olacak şeylerden Sana sığınırım, Ey Rahman, Ey Rahim, Ey Celal ve İkram Sahibi; Ya Hayy, Ya Kayyum.

Allah’ım, enkaz altında kalmaktan Sana sığınırım. Düşmekten, yukarıdan aşağı yuvarlanmaktan Sana sığınırım. Ve boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan Sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından Sana sığınırım. Yılan, akrep ve benzeri şeylerle sokulmuş olarak ölmekten Sana sığınırım.

Allah’ım, borca batmaktan, düşmanın galip gelmesinden ve kulların, başıma gelen musibetlerden dolayı sevinmesinden Sana sığınırım.

Allah’ım, Senden rahmetini çekecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle müşerref olmayı ve cehennemden kurtuluşu dilerim. . AMİN.Allah’ım, beni yücelt, eksiğimi gider, bana rızk ihsan et, beni iyi amellere ve güzel ahlâka ilet, zira bunların iyi olanlarına ancak Sen ulaştırır, kötülerinden de ancak Sen alıkorsun.

Allah’ım, benim gizlimi açığımdan daha hayırlı ve daha güzel yap. Açığımı da ıslah eyle. İnsanlar arasında Sana yaptığım kulluktan daha derinini, daha şuurlusunu ve daha saygılısını insanların olmadığı anlarda yapmaya beni başarılı eyle. Beni insanların yanında büyük, kendi katında küçük yapma.

Allah’ım, günahlarımı gizlediğim ve onların açığa çıkmasından hoşlanmadığım gibi, güzel amellerimin duyulmasını ve görülmesini de bana öyle sevimsiz göster.

Ya Rabbi. Nefis ve şeytana rağmen yaptığım güzel amellerimi, sağda solda açığa vurup, riya karıştırıp, gösterişe takılıp, nefis ve şeytanıma kaptırtma.

Allah’ım, ciddiyetimi, şakamı, kastımı mağfiret buyur. İtiraf ederim ki, bu kusurların hepsi bende vardır. İhsan ettiğin şeylerin bereketinden beni mahrum etme, mahrum ettiklerin ile de imtihan etme. Allah’ım, beni, Seni çok zikreden, Sana çok şükreden, Senden çok korkan, Sana çok itaat eden, Sana karşı huşu ve saygıyla dopdolu olan ve durmadan Sana yönelen bir insan eyle.

Ya Rabbi, tövbemi kabul buyur, günahımı yıka, duama icabet et, delilimi güçlendir, kalbime hidayet, dilime istikamet ver ve gönlümdeki kini sök al. Allah’ım, Senden cehennemden salimen kurtulup, emniyet içinde beni cennetine koymanı diliyorum.

Allah’ım, bile bile Sana bir şeyi ortak koşmaktan Sana sığınırım, bilmediğim şeylerde de Senden af dilerim. Hz. Muhammed’in (sav.) Rabbi olan Allah’ım, günahımı bağışla, kalbimin hiddetini gider ve kötülüğe yönelten fitnelerden beni koru. Allah’ım, beni eksilir korkusundan kurtar ve beni cömert eyle.

Ya Rabbi, beni namerde muhtaç eyleme. Allah’ım, huyların, amellerin, arzuların ve hastalıkların kötülerinden Sana sığınırım. Allah’ım, ben katı bir insanım, beni yumuşat; cimriyim cömert yap; zayıf biriyim, bana kuvvet ihsan eyle. Allah’ım, gaflet içinde olduğum halde beni öldürmenden, beni gaflet içinde bırakmandan ve gafillerden kılmandan, sana sığınırım. . AMİN.

Ey bizi nimetleriyle donatan Sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, kaynaklarını göster. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada da yedir.

Allah’ım, benim yaratılışımı güzel yaptığın gibi, ahlakımı da güzel yap. Beni ahlakın en güzeline eriştir. En güzel ahlaka ancak Sen eriştirirsin. Bana yolunun ve huzurunun adabını öğret. Tâ ki, biraz güzel amele muvaffak kıldığında, şımarıklığa düşüp hoşnut olmayacağın hal ve tavırlara düşmeyeyim. Bilakis, bana daha saygılı ve vefalı olmayı ilham eyle. Her zaman ve her mekanda, Zatına karşı, nasıl saygılı olmam Seni razı edecekse beni onu başaranlardan kıl.

Allah’ım, beni, uykuyu kabre, rahatı sırata, övünmeyi hesap zamanına, zevk ve sefayı cennete bırakabilmiş, dostlarından eyle.

Allah’ım, Senin ve Resulünün isteklerinde fani olmayı, kendi isteklerimi aşmayı bana nasip et..

Ya Rabbi, ben bunları Senden istiyorum. Çünkü Senin gücün her şeye yeter.

Allah’ım, ümmet-i Muhammed’e umumi merhamet ile merhamet et.

Allah’ım, benim ve ümmet-i Muhammed’in günahlarını affet.

Allah’ım, ümmet-i Muhammed’i iki cihanda aziz et. Ümmet-i Muhammed’in kalplerini, birbirleriyle kaynaştır. Bizleri rızana eriştir. Bizi, peygamberimizin nurlu yolundan ayırma. Kalplerimizi islam üzere sabit kıl,

Allah’ım, kötü arkadaştan, kötü çevreden, kötü komşudan, kötü yerden sana sığınırım. Allah’ım, bana hakkı hak olarak göster ve ona uymakla beni rızıklandır. Batılı batıl olarak göster ve ondan uzak kalmayı nasip et.

Allah’ım, zenginliğin şerrinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım.

Allah’ım, acizlikten, tembellikten, bıkkınlıktan, yılgınlıktan, korkaklıktan, bunamaktan, insanlara zulmetmekten, insanların zulmüne maruz kalmaktan, haklının hakkını yemekten, masumların gözyaşından, beddualardan Sana sığınırım.

Allah’ım, ihanetten, vefasızlıktan, yanlış anlaşılmaktan Sana sığınırım. Razı olmayacağın hal ve durumdan Sana sığınırım. Sevdiğin ve razı olacağın kıvama beni eriştir, Ey bütün hayırlar elinde olan Allah’ım.

Allah’ım, Müslümanları çekiştirmekten, gıybet ve kötü eleştiriden, beni fersah fersah uzak eyle.

Allah’ım, beni ve ehlimi, insi ve cinni şeytanların ve nefsimizin şerlerinden, haram yiyip içmekten, birilerine zulmetmekten ve birilerinin zulmüne maruz kalmaktan, engin rahmetin ve sonsuz kudretinle, merhamet ve himaye etmeni istiyoruz.

Allah’ım, Sen ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarırsın, yükseği, alçak, Alçağı, yüksek edersin. Beni de ihya eyle. Beni de aziz eyle,

Ya Rabbi. Nereye gideyim ki, başka kapı yok. Başka Settar yok. Başka Gaffar yok. Başka Rahman yok. Şimdi Senin kapını buldum. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Settar, Ya Gaffar diye sesleniyorum. Beni günahlarımın ağır yükünden kurtarman için Sana yalvarıyorum. Hal dilden daha güzel anlatır. Sen benim her halime vakıfsın, neye muhtaç isem onu bana ihsan eyle,

Ya Rabbi. Kovarsan benim derdime derman olacak yoktur. Senden dünyada ve ahirette af ve afiyet istiyorum. Beni kahrından muhafaza eyle, Ya Erhamerrahimin.


Dualar