KABİR AZABI HAKTIR

Kuran'da ve sahih hadislerde kabir azabının var olduğu açıkca zikredilmektedir.

"Allah o mümini, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un adamlarını ise, o kötü azab kuşattı. Onlar, sabah akşam ateşe arzolunurlar. Kıyamet kopacağı gün de: «Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın!» (denilecektir)."
Mümin, 45-46


Alimler bu ayette firavun ailesinin sabah akşam azap görmelerinin kabirde olduğunu söylemişlerdir.
~~~

"Hem çevrenizdeki bedevilerden münafıklar var, hem de Medine halkından münafıklıkta ısrar edenler var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Daha sonra da büyük bir azaba itilecekler."
Tevbe 101


Alimler bu ayette iki defa azap görmelerinin kabirde olduğunu söylemişlerdir.
~~~

"Çoklukla övünmek, sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır! Yakında bileceksiniz. Yine hayır! Yakında bileceksiniz (hatanızı)."
Tekasür 1-4


Tekasür suresindeki birinci "sevfe" den sonraki "alime" -bilme- maddesi, mal ve evlat çokluğu ile övünenlerin kabir azabının varlığını bileceklerine delalet etmektedir.
~~~

HADİS-İ ŞERİFLER
Kafir ve asi müminler için kabir azabının varlığı hakkında Sahih-i Buhari, Müslim ve başka hadis kitaplarında birçok hadis-i şerif mevcuttur.

_Sahih-i Buhari'de geçen bir hadiste Hazret-i Aişe r.a. validemiz Hazret-i Muhammed s.a.v.'e kabir azabı ile ilgili bir soru sorar. Rasulullah s.a.v.: "Evet ya Aişe, kabir azabı vardır." buyurur.

_Hazret-i Aişe r.a.: "Ben Rasulullah'ın her namazdan sonra kabir azabından Allah'a sığındığını gördüm."

_İbn-i Şihab r.a.'ın Urve r.a.'dan rivayet ettiğine göre Urve r.a. şöyle demiştir:
"Ben Ebu Bekir'in r.a. kızı Esma'nın r.a. şöyle dediğini işittim: Bir seferinde Allah Rasulü, kalkıp hutbeye çıktı ve kişinin fitnelendiği kabir fitnesinden bahsetti. Allah Rasulü bundan bahsedince Müslümanlar hıçkırarak ağladılar."

_Ebu Hureyre r.a.'dan rivayet edildiğine göre Allah Rasulü s.a.v. şöyle dua etmiştir: "Allah'ım, kabir azabından, cehennem azabından, ölülerin dirilerin ve Mesih deccalin fitnesinden sana sığınırım."

_İbn-ı Abbas r.a. anlatıyor:
"Resulullah s.a.v. bir gün iki kabre uğradı ve: "Burada yatanlar azap çekiyorlar. Azabları da büyük bir günahtan değil." buyurdular.
Sonra sözlerine şöyle devam ettiler:
"Evet! Biri nemimede (laf getirip, götürmede) bulunurdu. Diğeri de idrar sıçrantısına karşı korunmazdı."
Rasulullah s.a.v. sonra yaş bir hurma dalı istedi, ikiye böldü. Birini birinin üzerine, diğerini diğerinin üzerine dikti. Sonra da:
"Belki bunlar yaş kaldıkça azabları hafifler." dedi."
Hadis-i şerif, Müslim

_Ebu Eyyüb El- Ensari r.a. anlatıyor:
"Güneş battıktan sonra Rasulullah s.a.v. çıkmıştı, bir ses işitti:
"Bu kabirlerde azap çeken yahudilerin sesidir." buyurdular."
Hadis-i şerif; Buhari, Müslim

_"Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza, kabir azabından sana sığınırım, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım!” Hadis, Ebu Davud

~~~

Buhari, Müslim ve diğer hadis kitaplarında; iki meleğin kabirdekileri sorgulaması, sorgulamadan sonra kafir ve münafıkların şiddetle cezalandırılmaları, kafirlerin kabirde çekecekleri azapları, kabir azabının gıybetten ve küçük abdestten sakınılmadığından dolayı olduğu ile ilgili birçok sahih hadis-i şerif mevcuttur.

Hatta bazı alimler kabir azabıyla ilgili hadis rivayet eden Sahabe olan ravilerin sayısının 70'e ulaştığını söylemişlerdir.